સંત-સમાગમ – પ્રીતમ

સંત-સમાગમ જે જન કરશે, તેને પ્રગટે પ્રેમ જો ને;
જે ધાતુને પારસ પરશે, તે તો હોય હેમ જો ને.

કથીર કાંસું હેમ ન હોય, કોટિ પારસ પરસે જો ને;
શૂન્ય છીપ તે ઉપર ના’વે, સો મણ સ્વાતિ વરસે જો ને.

અચેતને ઉપદેશ ન લાગે, શિવ-બ્રહ્મા સમજાવે જો ને;
જેનાં અવળાં અંતઃકરણો, તેને સમજણ ના’વે જો ને.

કુબુદ્ધિ કાળપ જેને રુદે, તેને ન લાગે રંગ જો ને;
અડદ ઊજળા ક્યમે ન થાય, જઈ ઝબોળે ગંગ જો ને.

કુશકા કૂટ્યેથી શું થાયે ? કણ ન જડે તેમાંથી જો ને;
મંદ અભાગી મૂરખ નરને, સમજણ આવે ક્યાંથી જો ને.

પાપીને પ્રબોધ ન કરીએ, મૌન ગ્રહીને રહીએ જો ને;
કહે પ્રીતમ તુલસીદળ તોડી, પ્રેત ન પૂજવા જઈએ જો ને.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

3 thoughts on “સંત-સમાગમ – પ્રીતમ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.