ગઝલ – રવીન્દ્ર પારેખ

તું તને જોઈને ન શરમાઈ,
એવી તે કેવી આ અદેખાઈ ?

આમ કૂવો ને આમ છે ખાઈ,
થઈ જશે આ જીવનની ભરપાઈ.

એવી પણ હોય છે અખિલાઈ,
જ્યાં જુઓ ત્યાં બધે છે તન્હાઈ.

એ છે હૈયું, નથી એ દરિયો કે,
માપવા નીકળે તું ઊંડાઈ.

તું જ આગળ ને તું જ પાછળ છે,
એટલે તો તને તું અથડાઈ.

એટલે તો ઉદાસ છે લોકો,
મારી ઈચ્છા બધાંને વ્હેંચાઈ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

7 thoughts on “ગઝલ – રવીન્દ્ર પારેખ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.