નારી એક અનુભૂતિ – કલ્પના પી. શાહ

નારી તું નારાયણીનું લેબલ લગાડી
ફરતી યુગોયુગોથી
ને ગણાતી તું સ્વાર્થરહિત સ્નેહની
જ્વલંત મૂર્તિ.
ત્યાગ અને સહનશીલતાની તું
સાક્ષાત દેવી.
અંબા, લક્ષ્મી અને સરસ્વતીરૂપે
ઘેરઘેર તું પૂજાતી
નમે સહુના મસ્તક આદરથી
તોયે, કચડાતી પળેપળે,
એડી તળે, પુરુષપ્રધાન સમાજની
પરંતુ
હવે સમય ગયો છે બદલાઈ
જોઈને રૂપ આધુનિક નારીતણું
મન ચઢે વિચાર ચગડોળે
પુરુષને કચડવાની જીદમાં
પુરુષ સમોવડી બનવાની હોડમાં
બદલ્યા તેં વેશ અને કેશ
બદલી નાખ્યાં તેં જીવનનાં મૂલ્યો.
નડી પુરુષના ગર્વને
આગળ વધી ગઈ તું પુરુષથી
પાઠ ભણાવવા આ પુરુષોને
રૂપ ધર્યું તેં આવું,
નારી નારાયણી મટી તેં
રૂપ ધર્યું જક્ષણીનું.

[જક્ષણી = ભયંકર અને વિકરાળ સ્ત્રી, ભૂતડી.]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

6 thoughts on “નારી એક અનુભૂતિ – કલ્પના પી. શાહ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.