સંગમાં રાજી રાજી – રાજેન્દ્ર શાહ

……………….સંગમાં રાજી રાજી
………….આપણ
…………..એકબીજાના સંગમાં રાજી રાજી,
બોલવા ટાણે હોઠ ખૂલે નહિ,
……………………નેણ તો રહે લાજી.
આપણ એકબીજાના સંગમાં રાજી રાજી.

………………..લેવાને જાય ત્યાં જીવન
……………………..આખુંય તે ઠલવાય !
દેવાને જાય, છલોછલ
………………….ભરિયું શું છલકાય !
એવી એ
આપલેને અવસરિયે પાગલ
………………………..કોઈ રે’ કહે પાજી ?
આપણ એકબીજાના સંગમાં રાજી રાજી

…………………..વીતેલી વેળની કોઈ
……………………….આવતી ઘેરી યાદ,
ભાવિનાં સોણલાંનો યે
…………………….રણકે ઓરો સાદ;
અષાઢી
આભનાં વાદળ વીજ શાં વારિ
…………………….ઝરતાં રે જાય ગાજી !
આપણ એકબીજાના સંગમાં રાજી રાજી

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

4 thoughts on “સંગમાં રાજી રાજી – રાજેન્દ્ર શાહ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.