કોઈક – રેણુકા દવે

કોઈક તો એવું જોઈએ
……….. જેની સાવ અડોઅડ હોઈએ
આમ તો નર્યાં સપનાંઓને આંબવા લાગી હોડ
એક ન પૂરું થાય ત્યાં બીજું આવતું દોડાદોડ
સપનાંઓને બાજુએ મૂકી
શ્વાસ ખાવાની ક્ષણમાં રુકી,
તાપભર્યા ખેતરની વચ્ચે, ભાત ખાવાના માંડવા જેવું
……….. કોઈક તો હોવું જોઈએ
……….. જેની સાવ અડોઅડ હોઈએ

આમ તો નર્યાં ઝાંઝવાભર્યું રણ છે જીવનવાટ
પ્યાસ તો ભર્યો સાગર અને ક્યાંય આરો ના ઘાટ
ઝાંઝવાઓમાં નેજવાં જેવું
મઝધારે એક નાવનું હોવું
આમ ન કોઈ નામ ને તોયે મનમાં તો ભગવાનના જેવું
……….. કોઈક તો હોવું જોઈએ
……….. જેની સાવ અડોઅડ હોઈએ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

4 thoughts on “કોઈક – રેણુકા દવે”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.