ખબરઅંતર – રમેશ આચાર્ય

કેટલાંક વર્ષો પછી
સારા નોકરી-ધંધાવાળા થઈને,
તમે તમારા વતનને ગામ જાઓ.
અને સ્નેહીઓ તમારા ખબરઅંતર પૂછે
તમે બધાં સાથે હસો
અને તમારી ખુશી સમાચાર જણાવતાં
તેમના ખબરઅંતર પૂછો.
તે સમયે
તમે તમારા નાનપણમાં
રમાડેલું ગલૂડિયું
હવે વૃદ્ધ અને એકવડિયું,
હવાની ગંધે ગંધે
તમારી પાસે આવીને
તમારા હાથ ચાટવા માંડે.
તમે હસી પણ ન શકો,
કંઈ પૂછી પણ ન શકો,
માંડ આંખ લૂછી શકો.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

4 thoughts on “ખબરઅંતર – રમેશ આચાર્ય”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.