હરિગીત – રવીન્દ્ર પારેખ

હરિ, ભલે હુંશિયારી મારો, પણ અક્કલમાં ટાંચા
અંગ્રેજી મીડિયમમાં આવો ટોપ તો માનું સાચા

ફૂલ તો છોડો, ફૂલ ઉપરનું ઝાકળ પણ ના તોડ્યું,
મટકી ફોડી પણ એકઝામનું એક્કે પેપર ફોડ્યું ?
ફોડ્યું હોત તો ગુરુએ બે ત્રણ માર્યા હોત તમાચા

મથુરા જઈ મામો ટચકાવ્યો તેમાં ધાડ શું મારી ?
ઐં તો આખો દેશ ટપોરી જેવો મન પર ભારી !
લોહી વહે કે આંસુ, બંને હણતાં સૌની વાચા…..

ઐં તો ચોખાદાળના ભાવો સાથે રોજ પનારો,
હરિ, તમે તો ભાવના ભૂખ્યા, બોલો ભાવ તમારો
ભાવ વગરના ભાવ સમજવામાં તો હરિ પણ કાચા

હરિ, ભલે હુંશિયારી મારો, પણ અક્કલમાં ટાંચા
અંગ્રેજી મીડિયમમાં આવો ટોપ તો માનું સાચા

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

5 thoughts on “હરિગીત – રવીન્દ્ર પારેખ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.