વેરવિખેર – ધીરુ પરીખ

ઘણીય વસ્તુઓ વેરવિખેર પડી હોય છે
તોય કહીએ છીએ તો ઘર.

વેરવિખેર મકાનો હોય
તોય કહેવાય છે તો શેરી.

વેરવિખેર હોય શેરીઓ,
પણ કહેવાય છે તો શહેર.

વેરવિખેર ટમટમે તારલા
તોય કહેવાય છે ગગન.

ઘણુંય હોય વેરવિખેર અંદર તોય તે
કહીએ છીએ તેને જ મન.

આમ વેરવિખેરનેય હોય છે
પરોવતો કોઈ એકતાનો તાર.

લાધે જો અને જ્યારે આ સત્ય
તો જીવનનો કદીયે લાગે નહીં ભાર.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

2 thoughts on “વેરવિખેર – ધીરુ પરીખ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.