બારમાસી – પુરુરાજ જોષી

કારતકમાં શી કરી ઝંખના !
માગશરમાં મન મોહ્યાં સાજન !

પોષે રોષ કીધા કંઈ કપરા
માઘે મબલખ રોયાં સાજન !

ફાગણમાં હોળી પ્રગટાવી
ખુદને આપણા ખોરોયાં સાજન !

ચૈતરમાં ચંપો મૂરઝાયો
વૈશાખી વા જોયાં સાજન !

જેઠે આંધી ઊઠી એવી
નેણ આષાઢી લ્હોયાં સાજન !

શ્રાવણનાં શમણાનાં મોતી
ભાદરવે ક્યાં પ્રોયાં સાજન !

આસોમાં સ્મરણોના દીવા
રુંવે રુંવે રોયાં સાજન !

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

One thought on “બારમાસી – પુરુરાજ જોષી”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.