અનહદ – માધવ રામાનુજ

આપનાર આપીને ભૂલી ન જાય-
…………… અને લેનારા રાખે ન યાદ !
કેવું એ દાન અરે કેવું વરદાન
…………… કેવો જીવતરનો અનહદ સંવાદ !….

અબજોના અબજોનું આપ્યું અજવાળું
…………… ને ઉપરથી અઢળક અંધાર,
મોંઘામાં મોંઘો આ પ્રાણ અને વાયુ
…………… આ ધરતીને સૃષ્ટિનો સાર-
આપ્યું એ ભૂલી ન આપ્યાની રોજરોજ
…………… કરતા રહ્યા રે ફરિયાદ…..

એમ તો એકાંતમાં કે ભીડમાં કે ગમે ત્યાં
…………… મનને બેસાડો લઈ માળા-
જુઓ પછી ભીતરની દોમદોમ સાહ્યબીના
…………… સાતે પાતાળના ઉછાળા !
અંતરથી અંતરમાં ઊતરીને અંતરને
…………… ધીરેથી કરી જુઓ સાદ !

-એવું આ દાન અરે, એવું વરદાન
…………… પછી જીવતરનો અનહદ આનંદ…..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

4 thoughts on “અનહદ – માધવ રામાનુજ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.