જીવ્યા હતા – ચંદ્રેશ મકવાણા

એય છૂટી જાય ના એ બીકમાં જીવ્યા હતા,
એક મુઠ્ઠી જેટલી ઉમ્મિદમાં જીવ્યા હતા.

હા, અમે પણ પાંખથી છૂટેલ પીંછાઓ હતાં,
હા અમે પણ સાવ ઉજ્જડ નિડમાં જીવ્યા હતા.

આગમાં સેકાઈ ગ્યા તો ઈંટનો અવતાર લઈ,
આયખાભર એક મુંગી ભીંતમાં જીવ્યા હતા.

કાળથીયે આકરી તાકીદમાં જીવ્યા હતા,
ક્યાં અમે પણ કોઈ ચોક્ક્સ રીતમાં જીવ્યા હતા.

લાખ ટહુકામાં ભળ્યા કે લાખ ચાંચેથી ખર્યા,
એ છતાં અફસોસ છે કે ઠીબમાં જીવ્યા હતા.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

8 thoughts on “જીવ્યા હતા – ચંદ્રેશ મકવાણા”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.