સોરી બોસ – ભાવેશ ભટ્ટ

તમે મને જે કામ માટે મોકલ્યો હતો,
હું કરી ના શક્યો.
તમે મને શ્વાસોનાં કાદવમાં ધકેલીને,
ચોખ્ખા બહાર આવવા કહ્યું,
પણ હું તો કાદવથી પણ વધારે ખરાબ થઈ બહાર આવ્યો.
તમે મને સંબંધોના અંધારામાંથી સૂરજ શોધી લાવવા કહ્યું,
પણ મને તો એક આગિયોય ના મળ્યો.
તમે મને ટોળાનો હિસ્સો બનીને રહેવાનું કહ્યું,
હું ટોળામાં તો રહ્યો પણ એનો હિસ્સો ના બની શક્યો.
અને હા, તમે મને જે સમયનો તાકો સાચવવાં આપ્યો હતો,
ઊલટાનું એણે તો મારા જ લીરે-લીરા ઉડાવી દીધા.
આઈ એમ એક્સ્ટ્રીમલી સૉરી બોસ,
બોસ તમે મને ડિસમિસ ના કરતા, પ્લીઝ મને ફરી એક વાર…..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

5 thoughts on “સોરી બોસ – ભાવેશ ભટ્ટ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.