ઈશ્વર – ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી

‘અગોચર’ના નામે ચરી ખાય ઈશ્વર,
ને ભક્તોની નાવે તરી જાય ઈશ્વર.

સુકર્મોનું લૈ લે એ ઍડવાન્સ પેમેન્ટ
ને ફળ આપતાં છેતરી જાય ઈશ્વર

પરાભવની શિશિરે ઘટાદાર બનતો,
ને પ્રભુતા-વસન્તે ખરી જાય ઈશ્વર.

ભરચક સ્થળોમાં એ ગંઠાઈ જાતો
ને એકાન્ત-ગાંઠે સરી જાય ઈશ્વર.

વસે સાવ નિર્ભય એ નાસ્તિકની ભીતર,
ને આસ્તિકને આસન ડરી જાય ઈશ્વર.

જમા તો કરો રોકડો મેળ પાડી,
પણ ખતવણી મહીં ઊધરી જાય ઈશ્વર.

દિને દિને આણે તો હદ કરવા માંડી !
હદ પાર કરો ! સુધરી જાય ઈશ્વર !

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

One thought on “ઈશ્વર – ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.