કાગળિયામાં છે ? – અનિલ ચાવડા

લાખ પ્રશ્ન ઝળઝળિયામાં છે,
‘લખાણ શું કાગળિયામાં છે ?’

સૂક્કી તુલસી લીલી થઈ ગઈ,
કોણ આ આવ્યું ફળિયામાં છે ?

વરસાદ વિના પણ ટપકે નેવાં,
શાની ભીનપ નળિયામાં છે ?

કેદ થઈ જો જરા સ્મરણમાં,
ઘણી સુંવાળપ સળિયામાં છે.

મારામાં ડૂબીને જુઓ,
ઉપર છે એ તળિયામાં છે.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

5 thoughts on “કાગળિયામાં છે ? – અનિલ ચાવડા”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.