બસ એક વાર – વર્ષા બારોટ

[‘નવનીત સમર્પણ’ માંથી સાભાર.]

તમારી પાસે મારી કોઈ જ
માગ નથી.
બસ,
મારે તમને એટલું જ કહેવું છે
કે જ્યારે તમે હિંસા તરફ વળો
એ પહેલાં,
બસ એક વાર
ફૂલોના ચહેરા જોજો
કોઈ પંખીનું ગીત સાંભળજો
રમતાં બાળકોમાં થોડું રમી લેજો
વૃક્ષોને વ્હાલ કરજો
મજૂરી કરતા ગરીબ લોકોની વચ્ચે જઈ
છુટ્ટા હાથે થોડાંક ચુંબન વેરજો
આકાશને બાથમાં લેજો
ખેડૂતોના હાથ-પગમાં ચોંટેલી માટીમાં
આખા વિશ્વને જોજો
ને છેલ્લે
આ ધરતીને સલામી ભરજો
બસ એક વાર
હિંસા તરફ વળો એ પહેલાં……

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

8 thoughts on “બસ એક વાર – વર્ષા બારોટ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.