અઢળક ઝરી જાવું – દિનેશ દેસાઈ

ઊડવું, ફંગોળવું, બળવું, ઠરી જાવું,
આદમીના હાથમાં ક્યાં છે મરી જાવું ?

શોક, ભય, ઈચ્છા, અભીપ્સા, વાસના હર પળ,
તે છતાં ક્યાં પાલવે, એથી ડરી જાવું ?

નાવ, નાવિક ને હલેસાં, કેટલાં વાનાં ?
છે કઠિન આ ઝાંઝવાનાં જળ તરી જાવું.

પારખે ના જે સમયને-ઠોકરો ખાતું,
તાજગી એમાં જ કે ખીલવું – ખરી જાવું.

આભ સૌનું પણ અલગ, સૌની ક્ષિતિજ એની,
હોય જે માંડ્યું નસીબે તે ભરી જાવું.

બાંધતાં કાંડે છતાં બાંધી શક્યું ના કોઈ,
છે સમયનું કામ તો સર સર સરી જાવું.

પાર ગોરંભો કરી ટહુકો જતો એળે,
તો ઉનાળું સાંજ થઈ અઢળક ઝરી જાવું.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

4 thoughts on “અઢળક ઝરી જાવું – દિનેશ દેસાઈ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.