મારે પાલવડે બંધાયો…. – લોકગીત

મારે પાલવડે બંધાયો, જશોદાનો લાલ,
આખા રે મલકનો માણીગર મોહન,
એક નાની શી ગાંઠે ગંઠાયો, જશોદાનો લાલ…. મારે…..

આંખ્યુંના આંસુ ભલે ખૂટ્યા ન ખૂટે,
આજ ઠીક નાથ હાથ મારે આવ્યો, જશોદાનો લાલ…. મારે…..

મારે કાંકરિયું ને મટકી મારી તૂટે,
મારગ આવી મારા મહીડાં નીત લૂંટે,
મને લૂંટતા એ પોતે લૂંટાયો, જશોદાનો લાલ…. મારે….

થંભ વિના આંખું આકાશ લટકાવ્યું.
સૌને ટીંગાવનારો લટકંતો લાલ,
મારા પાલવની કોરે ટીંગાયો, જશોદાનો લાલ… મારે….

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

One thought on “મારે પાલવડે બંધાયો…. – લોકગીત”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.