સભા – કિશોરસિંહ સોલંકી

[‘ઉદ્દેશ’ સામાયિકમાંથી સાભાર.]

હોળી નજીક આવી રહી છે
એની ઉજવણી માટેની એક સભા
ગામના
પાદરપટે વિસ્તરેલા વડલાની નીચે
ભરાઈ છે.

એક અંગારો ઊભો થઈને બોલ્યો :
‘આ વખતે એ બધાની સામે એકી અવાજે
કટિબદ્ધ થઈને લડવું પડશે.’

બીજાએ કહ્યું : ‘દર વર્ષે આપણે એવું જ કહીએ છીએ
પણ છેલ્લી ઘડીએ ધૂળેટી બની જઈએ છીએ.’

ત્રીજાએ કહ્યું : ‘આ વખતે મેં પવનનાં વસ્ત્રો
સીવડાવી રાખ્યાં છે, કોઈ આડા ન આવતા.’

ચોથાએ કહ્યું : ‘તરસ લાગે તો શું કરવું ?’
પાંચમાએ કહ્યું : ‘એની ચિંતા ન કરો, મેં
વાદળનાં માટલાં ભરીને તૈયાર રાખ્યાં છે.’

છઠ્ઠાએ કહ્યું : ‘અંધારું થઈ જાય તો ?’
સાતમાએ કહ્યું : ‘સૂરજને આપણા ખીલે
બાંધવાનો બંદોબસ્ત થઈ ગયો છે.’

ભરી સભામાં સર્વાનુમતે ઠરાવ થયો :
‘આ વર્ષે દુશ્મનોના તાબે ન થવું. આખરી
શ્વાસ સુધી એમનો સામનો કરવો
ને શહીદી વહોરી લેવી.’

વડલો પોતાના કાનમાં આંગળીઓ
ઘાલીને ઊભો હતો.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

4 thoughts on “સભા – કિશોરસિંહ સોલંકી”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.