એ જ ભીડમાં…. – વિમ્મી સદારંગાણી (અનુ. હુંદરાજ બલવાણી)

મેં તારો હાથ
જરા જોરથી દબાવીને ઝાલ્યો હતો.
બીક હતી કે કદાચ
આ ભીડમાં
તું મારાથી વિખૂટો ન પડી જાય.
પરંતુ ખબર જ ન પડી કે
ક્યા સમયે
તારો હાથ સરકી ગયો મારા હાથમાંથી,
રેતીની જેમ.
હજી પણ મારા હાથમાં,
તારા હાથની ભીનાશ,
તારા હાથની ઉષ્મા,
મને ખાતરી અપાવે છે
કે તું મને ફરી મળીશ
એ જ ભીડમાં.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

3 thoughts on “એ જ ભીડમાં…. – વિમ્મી સદારંગાણી (અનુ. હુંદરાજ બલવાણી)”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.