આ શબ્દ – માધવ રામાનુજ

[‘ઉદ્દેશ’ સામાયિકમાંથી સાભાર.]

આ શબ્દ હવે છૂટે તો સારું !
– આ મૌન સુધીના મારગ માંડ મળ્યા છે…
…………. વાટ ખૂટે તો સારું….. … આ શબ્દ….

આ સંબોધનોમાં, સંબંધોમાં,
…………. માયાની માયામાં,
આ પગલે પગલે શબ્દ અહીં રોકી રાખે છે
…………. એના પડછાયામાં !
– આ મનમાં પળ પળ ઊગતા રહેતા મોહ
…………. હવે છૂટે તો સારું…… …. આ શબ્દ…..

આ ક્યાં અધવચ્ચે, ક્યાં મઝધારે
…………. ક્યાં અંતરને આરે,
આ ભીતરથી કોઈ સાદ કરે છે :
…………. પાછા ફરશું ક્યારે !
– આ જીવતર જેવું જીવતર અટવાયું છે,
…………. જાળ તૂટે તો સારું !
આ શબ્દ હવે છૂટે તો સારું !
– આ મૌન સુધીના મારગ માંડ મળ્યા છે…
…………. વાટ ખૂટે તો સારું….

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

6 thoughts on “આ શબ્દ – માધવ રામાનુજ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.