હાથ થયા હથિયાર – જયા મહેતા

પથ્થર હાથમાં હોય ત્યારે….
પથ્થર ઈતિહાસ છે, પથ્થર ઈમારત છે, પથ્થર શિલ્પ છે
ગાંધીનું ઈશુનું બુદ્ધનું.
પથ્થર સ્મૃતિ છે, પથ્થર સમૃદ્ધિ છે, તાજમહાલથી.
પથ્થર પાળિયો છે પથ્થર પાયો છે
ક્યારે શીખ્યા આપણે આ બધું ?
પથ્થર હાથમાં હોય તો તાકાતનો અનુભવ થાય છે
અને ભૂલી જવાય છે કે ઘવાય છે ત્વચા
ત્વચા શ્વેત હોય કે શ્યામ
અણિયાળા પથ્થરથી ઘવાય છે ત્વચા અને
પથ્થર હાથમાં હોય તો
ભૂલી જવાય છે કે
પછડાટ ખાધેલા માણસને પાણી પાઈ શકાય છે અને
ભૂલી જવાય છે કે
દુશ્મનને પણ પાણી પાઈ શકાય છે
ભૂલી જવાય છે બધું જ
પથ્થર હાથમાં હોય ત્યારે.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

3 thoughts on “હાથ થયા હથિયાર – જયા મહેતા”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.