સુખનું સરનામું – શ્યામલ મુનશી

સુખનું સરનામું આપો;
……….. જીવનના કોઈ એક પાના પર એનો નકશો છાપો;
…………………………………….. સુખનું સરનામું આપો.

સૌથી પહેલાં એ સમજાવો ક્યાંથી નીકળવાનું ?
કઈ તરફ આગળ વધવાનું ને ક્યાં ક્યાં વળવાનું ?
……….. એના ઘરનો રંગ કયો છે, ક્યાં છે એનો ઝાંપો ?

ચરણ લઈને દોડું સાથે રાખું ખુલ્લી આંખો;
ક્યાંક છુપાયું હોય આભમાં તો ફેલાવું પાંખો;
……….. મળતું હો જો મધદરિયે તો વહેતો મૂકું તરાપો !

કેટલા ગાઉ, જોજન, ફર્લાંગ કહો કેટલું દૂર ?
ડગ માંડું કે મારું છલાંગ, કહો કેટલું દૂર ?
……….. મન અને મૃગજળ વચ્ચેનું અંતર કોઈ માપો.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

10 thoughts on “સુખનું સરનામું – શ્યામલ મુનશી”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.