માનવીના રે જીવન ! – મનસુખલાલ ઝવેરી

માનવીના રે જીવન !
ઘડી અષાઢ ને ઘડીક ફાગણ,
…………………. એક સનાતન શ્રાવણ !

એક આંખે આંસુની ધારા,
બીજીએ સ્મિતના ઊડે ફુવારા;
તેજછાયાને તાણેવાણે
…………………. ચીતરાયું ચિતરામણ !

એક અંધારથી આવવું; બીજા
અંધારામાં જઈ સમાવું;
બિચમાં બાંધી આંખે પાટા,
…………………. ઓશિયાળી અથડામણ !

આવ્યો આવ્યો જ્યાં થાય, ઘડીમાં
જાય કરેથી મર્મ સરી ત્યાં,
ભલભલા માંહી ભૂલા પડે તોય
કારમાં કેવાં કામણ !

ઘડી અષાડ ને ઘડીક ફાગણ,
…………………. એક સનાતન શ્રાવણ
…………………. માનવીના રે જીવન !

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

4 thoughts on “માનવીના રે જીવન ! – મનસુખલાલ ઝવેરી”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.