સાચા શબદ – મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’

આપ કરી લે ઓળખાણ
…………… એ સાચા શબદનાં પરમાણ

સાકર કહે નહિ, હું છું મીઠી,
વીજ ન પૂછે, મુજને દીઠી ?
મોત બતાવે ન યમની ચિઠ્ઠી,
…………… પેખ્યામાં જ પિછાણ
એ સાચા શબદનાં પરમાણ

કોયલ ટહુકે આંબાડાળે
અંગ ન તોડે, કંઠ ન વાળે,
ગંગા વહતી સમતળ ઢાળે
…………… ખેંચ નહિ, નહિ તાણ
એ સાચા શબદનાં પરમાણ

ફૂલ ખીલે નિત નવ જેમ ક્યારે
શ્વાસ લિયે ને સૌરભ સારે.
અંતરથી એમ ઊઠે ત્યારે
…………… વહે સ્વયંભૂ વાણ
એ સાચા શબદનાં પરમાણ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

One thought on “સાચા શબદ – મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.