ચાલ્યા – ચંદ્રેશ મકવાણા

અટકી અટકી આગળ ચાલ્યા !
શ્વાસ કદી ક્યાં સમથળ ચાલ્યા ?

ઊંચું નીચું થયું હૃદય તો…..
ભીડી હૃદય પર સાંકળ ચાલ્યા !

મૂકી માહ્યલા માથે કરવત,
લોક લૂંટવા ઝળહળ ચાલ્યા !

દીકરી ચાલે જેમ સાસરે,
એમ આંખમાંથી જળ ચાલ્યા.

પીડાની પોટલીઓ ઊંચકી,
અમે નસીબની પાછળ ચાલ્યા !

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

2 thoughts on “ચાલ્યા – ચંદ્રેશ મકવાણા”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.