પોતપોતાનો – નીતિન વડગામા

સૌ સજે મંચ પોતપોતાનો
કોતરે કંઠ પોતપોતાનો.

માણસો સાત રંગમાં ડૂબી,
શોધતા રંગ પોતપોતાનો.

આમ, સાથે બધાય બેસીને,
ઘૂંટશે અંક પોતપોતાનો.

રાય કે રંક કોઈ ક્યાં જાણે ?
આદિ ને અંત પોતપોતાનો !

જાત વેંઢારવા જરૂરી છે,
સાબદો સ્કંધ પોતપોતાનો.

કૈંક ફાંટા ને કૈંક ફંદામાં,
પાંગરે પંથ પોતપોતાનો.

છાપ-કંઠી, ધજા-પતાકા થઈ,
ઊછરે સંત પોતપોતાનો.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

One thought on “પોતપોતાનો – નીતિન વડગામા”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.