માપસર આપો – કલ્પેશ સોલંકી

[‘ફીલિંગ્સ’ સામાયિકમાંથી સાભાર.]

બધાની જેમ મનેય માપસર આપો
અરજ એટલી કે સમયસર આપો

એ રહી ના જાય પથ્થર બની
ઈશને વિસ્તારવા નગર આપો

એક પણ દિલાસો ના હોય મોત પર
એટલે મોત માગ્યા વગર આપો

હું જોઈ ના શક્યો આંખ મિચાયા પછી
પણ, મને જોઈ શકે એ નજર આપો

તું યાદ હમણાથી બહુ આવે છે મને,
દિવાલોમાંય આપની અસર આપો

સાથે રહી ના શક્યા વાંધો નહીં દોસ્ત,
અમને મરણ બાદ સાથે કબર આપો.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

14 thoughts on “માપસર આપો – કલ્પેશ સોલંકી”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.