પહેલીવાર – સતીશ વ્યાસ

[‘નવનીત સમર્પણ’માંથી સાભાર.]

પહેલી વાર
લાઈટનું બિલ ભર્યું
આજે

કપાયેલા ટેલિફોનનું
કરાવ્યું મેં કનેકશન
પહેલી વાર
બેંકમાં જઈ ચેક ભર્યો
થોડા પૈસા ઉપાડ્યા મેં
પહેલી વાર

ટિંકુડાની સ્કૂલમાં જઈ
અરજી કરી ફ્રીશીપની
ગઈ કાલે
રેશનના કાર્ડમાંથી
એક નામ
કરાવીને આવી
કમી

આ બધું મેં
પહેલી વાર કર્યું
તારા ગયા પછી

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

7 thoughts on “પહેલીવાર – સતીશ વ્યાસ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.