પરપોટા – ચિનુ મોદી

ભલે પવનના પડતા નહીં
પણ, મારા પડશે ફોટા
આ કોણ કહે ? પરપોટા ?

શરીરના ફરતા લોહીમાં
જ્યાં હોબાળો જાગ્યો,
ગઈ રાત્રે હું મુઠ્ઠી વાળી
નિંદરમાં બઉ ભાગ્યો-
પગને કંઈ પણ જાણ નહીં
તે રસ્તા લીધા ખોટા
આ કોણ કહે ? પરપોટા ?

શ્વાસ લઉં ને મૂકું તો
જે તડાક દઈ તરડાય;
જાળવણી એની કરવામાં
આખો જન્મારો જાય-
ભલે કાચનાં વાસણ; તો પણ
કરશું દોટંદોટા આ કોણ કહે ? પરપોટા ?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

3 thoughts on “પરપોટા – ચિનુ મોદી”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.