પારસી ગીત – અજ્ઞાત

[ અહીં એક પારસી રમૂજી ગીત પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે, જેના સર્જક વિશે કોઈ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી. પરંતુ ગીતનો ભાવ એવો છે કે ભગવાન પોતે સાક્ષી બનીને તેમણે ભક્તોના કેટલા કામ કીધાં છે તેના વિશે વાત કરે છે….]

અમે ભક્તોના રખવાલા કીધા હુતા

પલ્લાદના પપ્પાએ પલ્લાદને પર્વત પરથી ફેંક્યો હુતો
અમે જલ્દી જઈને એવનના કેચ દરાની માફક કીધા હુતા

મીરાના હસબન્ડે મીરાને ઝેરનો પ્યાલો મોકલ્યો હુતો
અમે ટ્રીક કરીને ઝેરના અમૃત કીધા હુતા

નરસીંહમેતાને છોકરીના લગ્નમાં
ફાયનાન્સનો પ્રૉબ્લેમ નડતો હુતો
અમે જલદી જઈને એવનના ચેક ચુકવ્યા હુતા

ભરી સભામાં દુશાસને દ્રૌપદીના ચીર ખેંચ્યા હુતા
અમે જલદી જઈને ટાટાના ટાકા સપ્લાય કીધા હુતા

અમે ભક્તોના રખવાલા કીધા હુતા

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

18 thoughts on “પારસી ગીત – અજ્ઞાત”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.