ગઝલ – નૈષધ મકવાણા

[ ‘દરમિયાન’ ગઝલસંગ્રહમાંથી સાભાર.]

સૌએ મળી, પરસ્પર કેવો સહયોગ કરી લીધો,
કેવી હશે એ પળ કે, મારો ઉપયોગ કરી લીધો.

નાતો નિર્મળ ને તરલ પ્રવાહ જેવો હતો,
પવન જરા પલટાયો, તો આ વિયોગ કરી લીધો.

સમસ્યાના મૂળમાં જુઓ હકીકત ખબર પડે,
સત્તાના મદમાં સત્યનો જો પ્રયોગ કરી લીધો.

એ લોકના ચહેરા-મહોરાં કળી શક્યો નહીં,
ગતિ-પ્રગતિની વાતો કરીને ઉદ્યોગ કરી લીધો !

મતભેદનું તો ઠીક પણ મનભેદનો ઉકેલ શો ?
બદઈરાદા સાથે જેણે સંયોગ કરી લીધો !

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

8 thoughts on “ગઝલ – નૈષધ મકવાણા”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.