જીવણ કાવ્ય – જયેન્દ્ર શેખડીવાળા

સૂર્ય સામે ઊભા રહેતાં શીખો, જીવણ !
ભીનછાયાં થઈ સૂકા રહેતાં શીખો, જીવણ !

છે દિવાલો ઝાકળની જો ઝળહળ ઝળહળ
જળઅગ્નિથી જુદા રહેતાં શીખો, જીવણ !

ચન્દ્ર થઈને મનની ભીતર સ્મરણો વહેતાં
જળ વિના પણ વહેતાં રહેતાં શીખો, જીવણ !

શ્યામ સુંદિર સપનું કેવળ પળની લીલા
પળવિપળથી છૂટા રહેતાં શીખો, જીવણ !

મનલોચનમાં ઝબકી ઊઠે શબ્દ અમારા
એમ ગઝલને છૂતાં રહેતાં શીખો, જીવણ !

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

One thought on “જીવણ કાવ્ય – જયેન્દ્ર શેખડીવાળા”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.