આ નગર હશે…. – વીરુ પુરોહિત

[‘ઉદ્દેશ’ સામાયિકમાંથી સાભાર.]

ભૂલી ગયો છું ક્યારનો, એની અસર હશે !
હું બહુરૂપી છું, મૂળમાં શાની સફર હશે ?

હરરોજ સઘળે હાટમાં વેચાય ગમગીની,
મેં શાપમાં પામ્યું હતું તે આ નગર હશે !

ખોદી ઉલેચું મર્મનાં ઊંડાણને સતત,
ત્યાં પણ કદાચિત જીવતો ભૂખ્યો મગર હશે !

મારા વિષેની વાયકા ધરતો નથી બધે,
બળવાન છું હું સમયની સહુને ખબર હશે !

ઉત્સવ તમો છો ઉજવો કેવળ ઉજાસનો,
અફસોસ તમને એ થશે; મારા વગર હશે !

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

One thought on “આ નગર હશે…. – વીરુ પુરોહિત”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.