મૂળિયાં ઊંડા રે – સુરેશ દલાલ

મૂળિયાં ઊંડા રે મારા ઝાડનાં
એણે બાંધ્યા સંબંધ ઠેઠ પ્હાડના.

અંધારાનું એ તો પીએ છે જળ
………અને પીએ કિરણોની કટોરી
ડાળ ડાળ પર એના ટહુકે છે પંખી
………કોઈની દિશા આઘી ને કોઈની ઓરી

એને લાડ મળે આભના ઉઘાડનાં
મૂળિયાં ઊંડા રે મારા ઝાડના.

સદીઓની મોસમને માણી એણે
……… અને ભવના અનુભવો ઝીલ્યા
એનું સંવેદન તો ભીતર ધરબાયું
…….. અને મબલખ આ ફૂલ બધાં ખીલ્યાં

એને ક્યાંય કશી કોઈ નડે વાડ ના
મૂળિયાં ઊંડા રે મારા ઝાડના.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

3 thoughts on “મૂળિયાં ઊંડા રે – સુરેશ દલાલ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.