સમય લાગે – દર્શક આચાર્ય

પુષ્પને દોરતાં સમય લાગે
કાગળે મ્હોરતાં સમય લાગે.

બુદ્ધની જેમ નીકળી જાવા,
દ્વારને કોરતાં સમય લાગે.

ચોરની જેમ બાળકો પાસે,
વિસ્મયો ચોરતાં સમય લાગે.

દીપની જેમ કોઈના માટે,
શગને સંકોરતાં સમય લાગે.

વૃક્ષની જેમ છાંયડો દેવા,
તાપને વ્હોરતાં સમય લાગે.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

4 thoughts on “સમય લાગે – દર્શક આચાર્ય”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.