તાજી-તાજી છે – હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

જીભ જ્યાં લગી સાજી છે,
નકરી નાટકબાજી છે.

આશાઓ વાદળ પેઠે,
અમથી અમથી ગાજી છે.

ઉપરવાસ હતો વરસાદ,
અને અહીં તારાજી છે.

જાવ સુધારક પાછા જાવ,
જ્યાં છે ત્યાં સૌ રાજી છે.

બચપણથી તે ઘડપણ લગ,
શ્વાસો ઢગલાબાજી છે.

આંસુનાં ખળખળ ઝરણાં,
આંખો તાજી-તાજી છે.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

9 thoughts on “તાજી-તાજી છે – હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.