હરિના હાથમાં – નાનુ ભરાડ

[ રીડગુજરાતીને આ કૃતિ મોકલવા બદલ શ્રી નાનુભાઈનો (જૂનાગઢ) ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ તેમનો આ સરનામે vmsofttone@yahoo.com પર અથવા આ નંબર પર +91 9429433232 સંપર્ક કરી શકો છો.]

હરિના હાથમાં કાતરને ગજ,
ઈ બેઠ્ઠો છે થઈ સજ્જ….. હરિના હાથમાં કાતરને ગજ….

ગજથી માપે કાતરથી કાપે, એને યાદ રહે રજે રજ,
વિચારીને વેંતરે છે, તારા કુડ કપટને તજ.
……………………………….. હરિના હાથમાં કાતરને ગજ…

મોટો કારીગર કસબી મોટો, ખેલાડી ખોખડ ધજ,
માપી માપીને કાપે કાતર લઈ, સંચો હાંકે થઈ સજ.
……………………………….. હરિના હાથમાં કાતરને ગજ…

આંટી ઘૂંટીથી માપે એ તો, ભુલા પડ્યા એમા અજ,
ક્યાં કેટલું કેમ વેંતરવું, એની એને સમજ.
……………………………….. હરિના હાથમાં કાતરને ગજ…

‘નાનુ ભરાડ’તું નક્કી રાખજે, ઈ ખોટું માપે નહીં સહજ,
એની માપણીમાં જગત સમાયું, આખા જગતનો જજ.
……………………………….. હરિના હાથમાં કાતરને ગજ…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

6 thoughts on “હરિના હાથમાં – નાનુ ભરાડ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.