હૃદયની છાપ – દિનેશ દેસાઈ

કોણ માપે છે હૃદયની છાપને ?
કોણ પૂછે લાગણીની જાતને ?

બ્હારનો દેખાવ હોવો જોઈએ,
સૌ જુએ છે ફક્ત ભપકા-ઠાઠને.

આંખમાં આંખો પરોવી જોઈ લો,
તારવીને આપશે એ સાચને.

એ ગમે ત્યારે’ય ચઢશે છાપરે,
ક્યાં સુધી ઢાંકી શકો છો પાપને ?

એ જ મારે, એ જ તારે છે સમય,
કોઈ ભૂંસી ના શકે એ શાપને.

Leave a Reply to Kalidas V. Patel { Vagosana } Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

5 thoughts on “હૃદયની છાપ – દિનેશ દેસાઈ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.