અવતાર – નટવર હેડાઉ

[‘વન-વંદના’ પુસ્તકમાંથી સાભાર.]

જ્યારે જ્યારે
પૃથ્વી પર પ્રદૂષણો વધે છે,
ત્યારે ત્યારે
પ્રદૂષણોનો નાશ કરવા,
અને
પ્રકૃતિને નિર્મળ બનાવવા,
નવઅંકુર રૂપે,
અવતરું છું.

પ્રકૃતિનાં મૂળ તત્વોને બચાવવા
અને
પ્રદૂષિત ચીજોનો નાશ કરવા
પર્યાવરણના રક્ષણ માટે,
યુગે યુગે હું,
નવપલ્લવિત વૃક્ષ રૂપે,
અવતાર ધારણ કરું છું.

કારણ કે
હું વૃક્ષમાં બીજ છું
ને
બીજમાં વૃક્ષ છું !

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

       

3 thoughts on “અવતાર – નટવર હેડાઉ”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.